Praktijkreglement

Om kwaliteit te blijven leveren volg ik jaarlijks na- en bijscholingen.

Als Fysio- en Manueel therapeute sta ik in het BIG-register geregistreerd en in het Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF.

Als lichaamsgerichte psychotherapeut sta ik geregistreerd bij het CAT vergoedbaar (Collectief Alternatief therapeuten).

Hygiëne is altijd belangrijk als therapeut. 

Kijk voor specifieke maatregelen met betrekking tot de COVID-19 bij veel gestelde vragen.

Neem eigen laken of 1-persoons matrashoes/dekbedhoes mee + een badhanddoek

​​​​​​In sommige situaties gebruik ik voor de hygiëne van mij en jou persoonlijke beschermingsmiddelen zoals medische handschoenen. 

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de therapeut.


Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, daarvan wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. De nota's van uw behandeling worden zo mogelijk direct doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar. Als de zorg niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar zoals bij Lichaamsgerichte Psychotherapie, of u bent niet (voldoende) verzekerd voor Fysio- en Manuele therapie, dan krijgt u de nota thuisgestuurd. Ook de nota's die andere diensten betreffen dan de behandeling zelf (zoals de verkoop van middelen en materialen) krijgt u thuisgestuurd.

Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL74ABNA 0579437167 ten name van I.M.E. van Lamoen te Uden. Vermeld bij betaling altijd het factuurnummer. Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een herinneringsbrief. Wanneer de betaling uitblijft binnen het extra genoemde termijn van 14 dagen sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief de betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen (door bv een incassobureau), komen voor uw rekening.

Deze verklaring is bedoeld om uit te leggen welke informatie ik verzamel met betrekking tot de behandelingen en hoe deze informatie gebruikt, verzameld, gedeeld, bewaard en beveiligd wordt.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan de therapeut moet voldoen, wanneer gegevens vastgelegd worden in een dossier.

 • De persoonsgegevens worden gebruikt om de hulpvraag te kunnen bepalen en de behandeling te monitoren.
 • De gegevens die verwerkt worden zijn normale persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, email-adres) en bijzondere persoonsgegevens (BSN bij verzekerde zorg, zorgverzekeraar, huisarts en medische gegevens).
 • Ik vraag alleen naar het Burgerservicenummer, wanneer dit voor de verzekering noodzakelijk is. Deze gegevens worden tijdens de aanmelding, intake en gedurende de behandelperiode verzameld. Bij Lichaamsgerichte Psychotherapie is BSN verstrekken niet noodzakelijk.
 • Het delen van de persoonsgegevens wordt alleen zo nodig met de zakelijke partners gedaan, wanneer dit in het belang van het behandelproces, administratie en declaraties is. Op het moment dat een partij de gegevens verwerkt, is die partij de verwerker. In een verwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe op vertrouwelijke en beveiligde wijze met de gegevens wordt omgegaan.
 • Het is wettelijk verplicht om de persoonsgegevens te bewaren gedurende het bewaartermijn van 20 jaar ingaande op het moment van uitschrijving.

Jouw rechten

 • Recht op bezwaar: Het is toegestaan om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens: Je mag bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde delen van je persoonsgegevens.
 • Recht op duidelijke informatie: Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden (je kunt dit nazien in dit document).
 • Recht op inzage en dataportabiliteit: Je hebt recht om alle persoonsgegevens in te zien die verzameld zijn en een digitale kopie aan te vragen.
 • Recht van rectificatie en aanvulling: Je hebt het recht om incorrecte of incomplete gegevens aan te passen.
 • Recht op vergetelheid: Op aanvraag kunnen de persoonsgegevens verwijderd worden, tenzij er een goede reden is om dit niet te doen.

Je kunt deze rechten altijd uitvoeren. Ik reken hiervoor geen kosten, behalve als ik vind dat het ongegrond is. In sommige situaties kan er niet volledig aan het verzoek voldaan worden. 

Ik zal er alles aan doen om de authenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de gegevens veilig te stellen.

Wanneer je niet tevreden bent over de manier waarop er met de persoonsgegevens omgegaan is, dan ben ik hiervan graag op de hoogte. Als ik je niet tevreden heb gesteld, dan adviseer ik om contact
op te nemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

GAT

Jij Natuurlijk maakt gebruik van GAT privacyverklaring.

Communicatie is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Wanneer er onvrede is over de behandeling of over andere zaken, vraag ik om dit aan mij duidelijk te maken. Hierdoor kan de onvrede weggenomen worden en de zorg verbeterd worden. 
Bij aanhoudende onvrede over de fysio- en manuele therapie behandeling val ik als fysio- en manueel therapeut onder de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). 

 

Bij aanhoudende onvrede over de behandeling lichaamsgerichte psychotherapie kan een klacht ingediend worden bij de stichting geschilleninstantie alternatieve therapeuten (GAT) op www.gatgeschillen.nl.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

   

De site van Jij Natuurlijk bevat informatie die met zorgvuldigheid is samengesteld en onderhouden wordt. Er wordt geen garantie gegeven door Jij Natuurlijk dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Jij Natuurlijk aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site. Oneigenlijk gebruik van de website en inhoud is niet toegestaan. Het is niet toegestaan teksten, beeldmateriaal of andere op deze website opgeslagen informatie te verveelvoudigen of voor andere doelen te gebruiken, zonder toestemming.